11/3 Varsity Playoff Round 1 vs Riverside W8-010/30 JV vs Woodstown W2-010/27 JV vs Glassboro W1-010/19 Varsity v Salem W7-110/16 JV vs Triton T1-110/14 JV vs Penns Grove W2-110/9 Varsity vs Cumberland W4-110/7 JV vs Woodstown T0-010/5 JV vs Deptford L0-110/1 JV vs Glassboro L0-39/29 JV Vs Delsea L1-29/28 JV vs Pitman W2-19/23 JV vs Pennsville W1-09/21 JV vs Kingsway L0-39/18 JV vs Deptford W1-09/16 JV vs Penns Grove T2-29/14 JV vs Cumberland W2-19/4 JV vs Clayton Scrimmage W2-19/4 Varsity vs Clayton Scrimmage Won